Online Marketing

Online Marketing

Online Marketing Strategie

Wie is je online doelgroep? Welke online kanalen zetten concurrenten succesvol in? Wat zijn de online trends en ontwikkelingen in jouw markt?
Het is belangrijk om eerst duidelijke kaders op te stellen wat je online speelveld is alvorens budget te alloceren aan bijvoorbeeld Display of Search. Expand Online helpt met het in kaart brengen van dit speelveld en bepaalt op basis van deze waarnemingen de beste online aanpak. Dit doen we door middel van een gefaseerd stappenplan:

1. Inventarisatie: Inzicht in huidige situatie

Nulmeting

Door middel van een nulmeting van de huidige resultaten, concurrentie analyse en online benchmarks maken we een inventarisatie van de huidige situatie. Hierbij gebruiken we analytics gegevens van de website, data van de huidige online kanalen, benchmark studies, interviews met medewerkers en externe databronnen.

Doelgroepsonderzoek: Customer journey

Minstens zo belangrijk als het analyseren van de huidige situatie is het inzicht in de (online) customer journey. De Nederlandse consument oriënteert zich via meerdere touchpoints en devices. Expand Online brengt het online gedrag van uw doelgroep in kaart en geeft inzicht in hoe uw doelgroep(en) zich via over de verschillende online media bewegen.

2. Online strategie

Haalbaarheid: Bepalen doelstellingen

Zodra we inzicht hebben in de huidige positie, het vertrekpunt in kaart hebben en duidelijkheid hebben in online gedrag bepalen we welke doelstellingen haalbaar zijn. Hierbij wordt gekeken naar de overall groeidoelstellingen van de organisatie, geanalyseerd welke doelstellingen per online kanaal haalbaar zijn en bepaalt welke conversiegroei de website kan doormaken. Deze forecast van doelstellingen en verwachte resultaten vormen de basis van de kanaalinrichting, optimalisaties en evaluaties.

Invulling per kanaal

Expand Online gelooft in een integrale aanpak van kanalen, media en devices. Het is belangrijk om een goed inzicht te krijgen in de attributie van de verschillende kanalen in het beslissingproces. Iedere fase in dit proces vereist een specialistische aanpak, waarbij per fase de meest geschikte kanalen worden aanbevolen. Hierbij maken we een matrix van de mogelijke online kanalen, zoals Search, Display en Social Media, en plotten we deze kanalen via het Catch-Connect-Convert (3C) model op de customer journey van de klant. In onze strategie wordt rekening gehouden met de marketing kalender en synergie gezocht tussen de online middelen van Expand Online en offline media inzet. De gekozen strategie wordt door middel van een overzichtelijke (jaar)planning in kaart gebracht en door middel van een adviesgesprek gepresenteerd.

3. Optimalisatie resultaten

Na de kanaaluitwerking en start van de campagnes wordt continu gemonitord welke resultaten er zijn geboekt. Deze resultaten worden vergeleken met de van te voren afgesproken doelstellingen en waar nodig bijgestuurd. Tevens wordt gekeken naar innovaties, zoals nieuwe SEA tools, die de resultaten kunnen verbeteren.

4. Rapportage, Kennisdeling en Evaluatie

Resultaten worden op week, maand of kwartaalbasis in overzichtelijke rapportages gepresenteerd. In evaluatie meetings worden de gekozen aanpak en resultaten geëvalueerd en waar nodig bijgesteld, conform eerder afgegeven doelstellingen. Expand Online gelooft in een geïntegreerde strategie waarbij synergie tussen ingezette media en middelen centraal staat. In de evaluaties wordt dan ook gekeken naar de marketing kalender waarbij aankomende acties worden afgebakend. Ook komen bredere bedrijfsontwikkelingen ter sprake. Daarnaast organiseert Expand Online regelmatig kennissessies en workshops zodat u op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen.